Hệ thống XLNT Nhà Máy Bia Sabmiller

Bình Dương Công suất 2400 m3/ngày Hoàn thành năm: 2008